Algemene Voorwaarden Catering van het Land

page1image7822656

1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot advies, verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitatie en dergelijke in de ruimste zin van het woord, evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, materialen en dergelijke. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Toepasselijkheid

1.2.1.

Deze voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) overeenkomst. Naar de algemene voorwaarden is door Catering van het Land (hierna: CvhL) verwezen. Bij een opdracht gaat CvhL er van uit dat de algemene voorwaarden akkoord zijn bevonden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan CvhL. De overeenkomst komt dan te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door CvhL verrichte werkzaamheden en ingekochte/ ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door opdrachtgever betaald te worden.

1.2.2.

Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en handtekening van beide partijen.

1.2.3.

Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepalingen stellen partijen een geldige bepaling in de plaats.

1.3. Offertes

1.3.1.

Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

1.3.2.

Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever.
Opdrachtnemer is hoe dan ook gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging gestuurd heeft. Het risico voor onduidelijkheden door mondelinge of telefonische gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

1.3.3.

Offertes zijn altijd onder voorbehoud van eventuele fouten. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien een offerte een fout bevat en Opdrachtgever aanvaard de offerte, zal Opdrachtnemer de fout zo snel als mogelijk kenbaar maken. Opdrachtgever krijgt dan de mogelijkheid de offerte opnieuw te aanvaarden.

1.4. Prijzen

1.4.1.
Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders in de offerte vermeld

1.4.2.

Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerecht deze verhoging aan opdrachtgever door te berekenen.

1.5. Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Catering van het Land (hierna: CvhL) is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is CvhL niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. Eventuele meerkosten of verminderde opbrengsten komen voor rekening van opdrachtgever.

1.6. Opgave aantal personen

Het aantal opgegeven personen, op de offerte vermeld, kan tot 7 werkdagen voor de dag(en) van uitvoering aangepast worden.

1.7. Betaling

Betalingen dienen 14 dagen na de factuurdatum door CvhL te zijn ontvangen. Alle kosten die voor CvhL verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan CvhL verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt.

1.8. Waarborg

1.8.1.

CvhL kan voor de uitvoering van een opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.

1.8.2.
CvhL kan opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht

1.8.3.

Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen voor de uitvoering van de opdracht betalen.

1.8.4.

CvhL zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. dranken, artikelen etc). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.

1.8.5.

Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen .. dagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal verrekend worden met het eindbedrag.

1.8.6.

In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke incassorente per (gedeelte van een maand) verschuldigd, en de wettelijke incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van €250,- verschuldigd aan CvhL.

1.9. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan CvhL blijken. Het niet of niet tijdig verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

2.0. Schade en aansprakelijkheid

2.0.1.
CvhL zal de opdracht met de grootst mogelijke zorg ten uitvoer brengen.

2.0.2.
CvhL kan bij schade aan zaken en personen worden aangesproken tot maximaal het factuurbedrag.

2.0.3.

CvhL kan niet worden aangesproken voor schade aan zaken die door opdrachtgever of iemand namens deze ter beschikking worden gesteld.

2.0.4.

CvhL kan niet worden aangesproken voor eventuele bedrijfsschade waaronder stilstand of welke andere gevolgschade ook.

2.0.5.

CvhL kan niet worden aangesproken door klanten over eventuele allergische reacties op het voedsel. Indien een klant een voedsel allergie heeft adviseert CvhL klanten uiterst zorgvuldig te zijn. CvhL werkt met biologische producten echter kan voedsel mogelijk sporen bevatten van ingrediënten waar klanten allergisch voor zijn.

2.0.6.

Opdrachtgever draagt zorg voor het afsluiten van een adequaat pakket van verzekeringen, waaronder onder meer het risico van aansprakelijkheid en het beschadigd raken of verloren gaan van zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

2.0.7.

Door CvhL aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, blijven eigendom van CvhL en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd.

2.0.8.

Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren. 2.0.9.

Opdrachtgever zal schade aan door CvhL ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur. 2.1.0.

CvhL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.

2.1.1.

CvhL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

2.1.2.

CvhL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van CvhL.

2.1.3.

Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart CvhL voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.

2.1.4.

CvhL is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.

2.1.5.

Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog, staking, of in specifieke zin: brand, energie uitval, ongelukken etc.

2.1.6.

CvhL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden. Als de leverancier niet de juiste producten levert of foutieve aantallen levert, kan Opdrachtgever opdrachtnemer hier niet aansprakelijk voor stellen.

2.1.7.

Wij zijn niet aansprakelijk door schade die is ontstaan door fouten die zijn gemaakt door onze relaties, leveranciers, handelspartners

2.1.8.

CvhL is na het afleveren van het voedsel niet meer aansprakelijk voor het voedsel. Dit omdat zij geen zicht hebben op wat Opdrachtgever op locatie met het voedsel doet (hygiëne, koeling etc).

2.1.9.

CvhL is niet aansprakelijk voor de veiligheid van de werkplek op de locaties waar zij staan die niet onder hun beheer vallen, de opdrachtgever draagt in dit geval zorg voor een veilige werkplek. Hiervoor is het uitgevoerd hebben van een RE&I in sommige gevallen noodzakelijk, de verantwoordelijkheid van het dan wel of niet uitvoeren van een RE&I ligt ook bij de opdrachtgever.

2.1. Annulering

2.1.1.

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten in percentages verschuldigd:

– 2 werkdagen voor en op de werkdage(en) van uitvoering 100 % van het op de offerte overeengekomen bedrag.

– 7 werkdagen tot 2 werkdagen voor de dag(en) van uitvoering 75 % van het op de offerte overeengekomen bedrag.

– Na het, middels een e-mail of op andere wijze bevestigen van de offerte: 25 % van het overeengekomen bedrag. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan CvhL te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van schriftelijke ontvangst door CvhL van de annuleringsmelding.

2.1.2.

CvhL is onder omstandigheden bevoegd de catering te annuleren, 14 dagen voor de catering zal plaatsvinden. CvhL zal bij annuleren haar motivatie schriftelijk kenbaar maken.

2.2. Wijziging

2.2.1.

Indien wijziging een uitbreiding van de overeenkomst inhoudt kan CvhL de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van Opdracht.

2.2.2.

Indien er bij de uitvoering van de opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan CvhL per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.

2.3. Klachten

2.3.1.

Opdrachtgever zal de uitvoering van Opdracht constant controleren. 2.3.2.

Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan CvhL melden 2.3.3.

Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de opdrachtgever schriftelijk aan CvhL melden

2.3.4.

Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan CvhL melden.

2.3.5.

CvhL zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.

2.3.6.

Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.

2.3.7.

Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien CvhL niet in staat wordt gesteld om een klacht op te lossen.

2.4. Einde overeenkomst

Indien de overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde reden mogelijk, zoals het niet tijdig betalen of het niet voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen.

Indien de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden.

2.5. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

2.5.1.

Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 2.5.2.

Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Start typing and press Enter to search