ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. CvhL: de vennootschap onder firma Catering van het Land, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amsterdam, Nieuw-Zeelandweg 5 B 24, 1045AL te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60326395.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie CvhL een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: CvhL en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee CvhL zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door CvhL te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het verzorgen van catering, recepties, evenementen, alsook alle andere prestaties die daaraan dienstbaar zijn, zoals adviesverlening en het ter beschikking stellen van personeel, materialen en dergelijke.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CvhL en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van CvhL (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van CvhL is geldig gedurende 14 werkdagen na dagtekening daarvan, tenzij anders vermeld en/of tenzij CvhL het aanbod binnen die termijn intrekt. Na vervallen van het aanbod door intrekking door CvhL of anderszins, vervallen eventuele opties en kan CvhL de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van CvhL, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van CvhL dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod van CvhL geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat CvhL gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CvhL niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 7 van dit artikel, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van CvhL, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CvhL anders aangeeft.
 7. CvhL behoudt zich te allen tijde het recht voor de Overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door Partijen van het daartoe door CvhL opgemaakte contract.
 8. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.CvhL is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat CvhLprestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, worden deze prestaties gefactureerd tegen de gebruikelijke daarvoor door CvhL gehanteerde tarieven.
 2. CvhL verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard en/of strekking van de Dienstverlening daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt CvhL zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. De Opdrachtgever staat er steeds voor in dat hij alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door CvhL voorgeschreven wijze, aan CvhL beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan CvhL beschikbaar gestelde informatie. CvhL is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
 4. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever worden verleend, dient CvhL op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door CvhL gewenste zaken en voorzieningen, waaronder, afhankelijk van de aard en strekking van de Overeenkomst, begrepen kan zijn, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, sanitaire en telecommunicatievoorzieningen, Arbo-technische zaken, waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO-voorzieningen.
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid 4 bedoelde zaken en voorzieningen steeds voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder mede begrepen de Arbo-technische vereisten. De Opdrachtgever zal niet weigeren mee te werken aan een redelijk verzoek van CvhL of de controlerende instanties tot het onderhouden en/of vervangen daarvan. Alle financiële gevolgen van eventuele tekortkomingen ter zake komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever dient CvhL steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 7. De Opdrachtgever dient tijdig te beschikken over de eventueel voor de Dienstverlening benodigde goedkeuringen van derden en vrijwaart CvhL van aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 8. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van CvhL en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door CvhL mogelijk te maken.
 9. Ter zake de levering van cateringproducten en eventuele andere overeengekomen materialen bepaalt CvhL de leverancier. Indien hiervan op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken, komen de eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Eventueel aan de Dienstverlening verbonden belastingen, Buma/Sena-rechten en kosten van afvalverwerking zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever als eigenaar van het afval dat in verband met de Dienstverlening ontstaat, verantwoordelijk voor het aanbieden daarvan volgens wettelijke voorschriften.
 • De Opdrachtgever draagt zorg voor het afsluiten van een adequaat pakket van verzekeringen, waaronder onder meer het risico van aansprakelijkheid en het beschadigd raken of verloren gaan van zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.
 • Door CvhL aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, blijven eigendom van CvhL en worden na afloop aan hem geretourneerd. De Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren. De Opdrachtgever zal eventuele schade aan door CvhL ter beschikking gestelde zaken, welke schade redelijkerwijs voor risico van de Opdrachtgever komt, vergoeden op eerste verzoek van CvhL.
 • Indien de Overeenkomst voorziet in Dienstverlening in de bedrijfskantine van de Opdrachtgever, zal CvhL zorgdragen voor het schoonhouden van de keuken, counter, tafels, stoelen alsmede de apparaten die in het kader van die Dienstverlening worden gebruikt, met dien verstande dat daarvan zijn uitgezonderd de volgende voor rekening van en uitvoering door de Opdrachtgever komende werkzaamheden:
 • schoonmaakwerkzaamheden met betrekking tot plekken die niet bereikbaar zijn zonder apparaten te verschuiven;
 • schoonmaakwerkzaamheden boven 1.80 meter;
 • het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen;
 • de periodiek uit te voeren ‘dieptereiniging’.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. CvhL is te allen tijde gerechtigd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is CvhL niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de Overeenkomst betrokken derden. CvhL draagt in dat verband onder meer geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken en die prestaties verrichten anders dan ter uitoefening van het bedrijf van CvhL.
 3. Onder geen beding aanvaardt CvhL enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van CvhL is gebeurd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die CvhL bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan CvhL, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van CvhL, zelf partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die door CvhL bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. CvhL gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

Overeengekomen termijnen waartoe CvhL zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden en waarbij uitstel nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet blijvend onmogelijk maakt, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Het verzuim van CvhL treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever CvhL Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen CvhL de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Diensten, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan en eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke tussentijdse annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever CvhL daarvan Schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan CvhL te vergoeden de winstderving dientengevolge voor CvhL ontstaan, bestaande uit het bedrag waarop CvhL ook aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd, verminderd met de aantoonbare besparingen die voor CvhL uit de annulering voortvloeien.
 4. CvhL is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zoals voorzien in artikel 9 en 10.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door CvhL onverwijldna constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde tekortkoming, aan CvhL mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan CvhL Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat CvhL aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan, de Opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van CvhL en CvhL niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de Opdrachtgever ter zake geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij CvhL te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken, is komen te vervallen.
 3. CvhL zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met de Opdrachtgever oplossen.
 4. Een klacht van de Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. CvhL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan de omstandigheid dat CvhL door toedoen van derden, zoals zijn leveranciers, niet in staat is de Overeenkomst (tijdig) na te komen.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van CvhL opgeschort.
 3. Indien en voor zover de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt of de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 4. Indien CvhL bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast stemt de Opdrachtgever ermee in om CvhL alle kosten te vergoeden welke CvhL tijdens de periode van overmacht noodzakelijkerwijs heeft gemaakt en welke CvhL niet meer kan vermijden.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CvhL is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst CvhL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door CvhL in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is CvhL gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomstte ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door CvhL op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die CvhL ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien CvhL de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van CvhL dan wel het door Partijen ondertekende contract, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Alle door CvhL vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
 2. Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is CvhL gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan CvhL verschuldigde te vorderen.
 3. Indien CvhL ter uitvoering van de Overeenkomst materialen inhuurt ten behoeve van de Opdrachtgever, kan CvhL een waarborgsom van de Opdrachtgever vorderen.
 4. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is CvhL gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari te verhogen. Een verhoging wordt in dat geval vastgesteld door het laatst geldende tarief te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur van Catering van het Land vermelde termijn, op de voor het overige op de factuur door CvhL voorgeschreven wijze.
 6. Indien en voor zover prijzen op basis van nacalculatie zijn aangeboden en vooraf zijn gefactureerd, vindt achteraf verrekening plaats.
 7. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
 8. CvhL is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, dient de Opdrachtgever te betalen zonder beroep op verrekening of opschorting.
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 • Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op € 250,- per openstaande factuur dat ter incasso is uitbesteed door CvhL.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgeverdraagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door Opdrachtgever ten behoeve van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld,iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan CvhL kan worden toegerekend.
 2. Schade aan eigendommen van Opdrachtgever waarvoor Opdrachtgever zelf een verzekering heeft of had kunnen afsluiten, is en blijft voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart CvhL van regresrechten van de verzekeraar van de Opdrachtgever.
 3. Het risico voor onduidelijkheden in mondelinge/telefonische communicatie, berust bij de Opdrachtgever.
 4. CvhL is niet aansprakelijk voor de veiligheid in ruimten op locatie van de Opdrachtgever die niet onder beheer van het personeel van CvhL vallen. De Opdrachtgever draagt ter zake zorg voor een veilige werkplek. Hiervoor is het uitgevoerd hebben van een RE&I in sommige gevallen noodzakelijk. De verantwoordelijkheid van het al dan niet uitvoeren van een RE&I rust bij de Opdrachtgever.
 5. CvhL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, schade als gevolg van allergieën, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. CvhL is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van CvhL in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CvhL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CvhL toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht CvhL aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft CvhL te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient CvhL hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van CvhL ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van CvhL is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van CvhL betrekking heeft. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid van CvhL meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door CvhL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van CvhL dat krachtens die verzekering toepassing vindt.Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart CvhL van eventuele aanspraken van derden en overige derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan CvhL toerekenbaar is. Indien CvhL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden CvhL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CvhL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CvhL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | PERSONEEL

 1. Indien het personeel van CvhL op locatie van de Opdrachtgever tewerk wordt gesteld, staat de Opdrachtgever ervoor in dat het personeel deskundige instructies van de Opdrachtgever heeft ontvangen omtrent het gebruik en de toepassing van de te gebruiken middelen en materialen die de Opdrachtgever op zijn locatie aan hen ter beschikking stelt.
 2. Partijen zullen op generlei wijze personeel van de andere Partij in dienst nemen of als zelfstandig ondernemer, hetzij rechtstreeks dan wel indirect, tewerkstellen, behoudens voor zover Partijen dit uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overtreding van deze bepaling heeft de benadeelde Partij recht op een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per geval, zulks onverminderd het recht het betreffende personeelslid aan de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst te houden.

ARTIKEL 14. | GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 4. CvhL is gerechtigd de door de Dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Partijen stellen zich garant dat hun werknemers en de door hun ingezette derden de geheimhoudingsverplichtingen als bedoeld in lid 1, tevens zullen nakomen.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. De eventueel door CvhL ten behoeve van de Opdrachtgever gekochte of gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van CvhL dan wel de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat deze in eigendom op de Opdrachtgever overgaan. De in eigendom van CvhL of de bedoelde verhuurder toebehorende goederen kunnen bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, onverwijld door of namens CvhL c.q. de verhuurder worden teruggenomen. Alle extra te maken kosten in verband met de uitoefening van de bedoelde eigendomsrechten als gevolg van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming, komen voor rekening van de Opdrachtgever.De Opdrachtgever zal de bedoelde goederen die niet in eigendom aan hem overgaan, als een goed huisvader beheren. De Opdrachtgever zal de eventuele schade aan deze goederen, welke schade redelijkerwijs voor risico van de Opdrachtgever komt, vergoeden op eerste verzoek van CvhL.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Start typing and press Enter to search